Международен научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”

Селското стопанство е традиционен и приоритетен отрасъл в икономиката на България, като постигането на устойчиво селскостопанско развитие и повишаване на конкурентоспособността в рамките на ЕС и в световен мащаб са сред основните цели на аграрната ни политика.

Форумът цели да даде възможност за представяне на анализи и резултати, свързани с възможностите и перспективите за развитие на българското и световно земеделие, което е от ключово значение за подпомагане вземането на решения, както от производители и браншови организации, така също и от вземащи решения публични институции.

Достъпът до информация и притежаването на знания за състоянието и очакванията за развитие на пазарите, цените, тенденциите, които протичат, са необходими при планирането на земеделската дейност и дават възможност за предварителна реакция от страна на производителите. Предвижданията, които се правят по проекта САРА могат да се използват от вземащите решения за проиграване на различни сценарии, включващи сравняване на резултати от прилагането на различни политики, настъпване на различни събития на пазарите и в заобикалящата среда.

В тази връзка организираният научен форум цели:

    1. Представяне на средносрочни и дългосрочни перспективи за развитието на българското и световното селско стопанство.
     2. Трансфер на научни знания и опит при осъществяването на предвиждания за развитието на селското стопанство и търговията със земеделски продукти в страни от ЕС, сред които: България, САЩ, Ирландия, Франция, Холандия и Китай.
     3. Разкриване на възможностите за развитието на българското земеделие през новия програмен период.

Представяне на резултати от зърнения модел на втората национална среща на земеделските производители в България

Публикувано на 17.02.2014