Начало

Иконометричното моделиране осигурява възможност за квантифицирането на резултатите от дадена политика и ресурсната необходимост за постигането на дадена цел. В краткосрочен аспект предвижданията носят значителна пазарна информация, докато средносрочните проекции показват вероятните тенденции. 

Предвиждането се различава съществено от прогнозата, защото целта е не да се даде точна картина на следените индикатори за един краткосрочен хоризонт, а да се очертае тенденцията на развитие при определени, известни допускания и предположения за бъдещето, откъдето по-късно да се разработят сценарии. Това предоставя възможност за извършване на анализ на въздействието и сравнителен анализ при различни сценарии на политика и промени на световното търсене и предлагане. По този начин моделирането осигурява инструмент за сравнение на различни сценарии и оценка на ефектите от тях, както и измеримост на необходимите ресурси, нужни за постигне на поставената цел.