Обзорен Научно-приложен Форум САРА 2019


На 24 октомври, 2019 година ще се проведе VI Научно-приложен обзорен форум на тема: „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“. Събитието е част от международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“, която се организира от ИАИ и се финансира от Фонд „Научни изследвания“.


Целта на форума е да допринесе за повишаване информираността на агробизнеса и другите заинтересовани страни в земеделието относно състоянието, тенденциите и перспективити в развитието на световните и национални пазари на основни селскостопански продукти. Участие във форума ще вземат лектори от екипа на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство - САРА и чуждестранни партньори от САЩ и Холандия. Форумът ще се състои от два тематични панела - растениевъдство и животновъдство, които ще включват дискусионни студия с участие на представители на агробизнеса, МЗХГ и експерти. Форумът ще бъде открит за всички желаещи участници от фермерските организации, изследователската общност, публични институции, експерти и медии.


Форумът ще се проведе на 24 октомври 2019 г. от 9.00 ч. (регистрация от 8.30 до 9.00 ч.) в БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕКСПО, гр. София.


 


 

Презентации от V-ят Обзорен Научно-приложен Форум "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари"На 29 октомври, 2018 г. се проведе 5-ят Обзорен научно-приложен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари”. Тази година той беше подкрепен с любезното спомощователство на Посолството на Кралство Нидерландия.


Във Форума участие взеха, както всички от екипа на САРА към Института по аграрна икономика, които представиха своите актуализирани предвиждания за развитие на обхванатите от САРА основни сектори на българското земеделие, така и лектори от големи изследователски и академични организации в САЩ, Холандия и Полша. Всички изнесени доклади и направени презентации са качени и са достъпни.


На събитието присъстваха и много официални гости и партньори на нашия екип. Активно участие с включване в пленарната дискусия имаше от страна на представители на различни браншови съюзи и обединения в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Обсъдени бяха важни въпроси и предизвикателства в съвременен контекст, като се направиха и редица конструктивни предложения. Сред основните участници имаше представители и на академичната общност, експерти от МЗХГ и други публични организации, експерти и специалисти в областта, Неправителствения сектор, медиите.


В следващите седмици, екипът на САРА ще се опита да събере и обобщи всички направени изказвания и коментари, да резюмира постигнатите резултати и да разпространи тези заключения до всички заинтересовани страни. Надяваме се, че с продължаване на нашата работа и със задълбочаване на нашето сътрудничество в бъдеще, всички ние ще допринесем за възхода и просперитета на българското земеделие.

Актуални новини и предстоящи изследвания за м.октомври 2018 година

През м.октомври, 2018 г. екипът на САРА планира да завърши и публикува резултати от няколко изследвания:  1. Експозе от изследване за конкурентоспособността и влияние на политиката върху българското земеделие - Рубрика "Области", Подраздел "Аграрна политика и селски райони"

  2. Доклад "Предвиждания за развитие на зеленчукопроизводството. Средносрочни тенденции - 2023 година" - Рубрика "Доклади"

  3. Ежемесечен бюлетин №10 за м.октомври, 2018 г. - Рубрика "Бюлетини"

V Обзорен научно-приложен форум - 2018

За 5-та поредна година САРА организира своя годишен Обзорен Форум, чиято тема е: "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари". Събитието ще се проведе на 29 октомври, 2018 г. в хотел "Бест Уестерн Хотел Експо", гр.София, бул. "Цариградско шосе" №149.


На Форума ще бъдат представени последните изследвания и разработки на САРА за състоянието и бъдещите перспектива на основните земеделски производства в България, а поканените чуждестранни лектори ще покажат очакваните тенденции на световните светови пазари. Отделен панел ще бъде организиран по въпроси свързани с предложенията за новата ОСП след 2020 година, където да бъдат разкрити конкретни аспекти ипредварителни проучвания.


Организирането на дискусионен панел с участието на ключови представители на агробизнеса и на публичните институции в областта на селското стопанство трябва да допринесе не само за подпомагане диалога, но и за формулиране на конкретни предизвикателства и предложения пред отделните страни в този процес.

Презентации и доклади от ІV САРА Обзорен Форум 2017 Година

ІV САРА Форум се проведе на 1 ноември, 2017 г., като успя да събере голяма част от представителите на водещите браншови съюзи и обединения в българскот земеделие, заедно с представители на МЗХГ, експерти от научните и изследователски среди и медиите. Специален гост и приветствие на събитието направи г-жа Десислава Тальокова - Изпълнителен директор на Фондация "Америка за България".


Работата бе осъществена в три работни панела, като докладите на българските и чуждестранните лектори са на разположение на тази страница. В направената дискусия се стигна до някои важни изводи и се отправиха различни конструктивни послания. Основното пожелание на присъстващите бе всички изводи, заключения и препоръки родени в анализите и в обсъжданията на този Форум и в други подобни на него, да се превръщат в конкретни действия и да намират практическо приложение и реализация. Това ще бъде и една от целите на САРА в бъдеще.