За нас

Untitled Document
Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА) е създаден от Института по Аграрна Икономика в асоциирано партньорство с Изследователския институт по храни и аграрна политика към Университета Мисури (FAPRI-MU) по проект, финансиран от фондация "Америка за България" през 2013 година. 

Целта на проекта е засилване на емпиричните анализи, които да повишат нивото на информираност и знание сред всички заинтересовани страни както от страна на производителите, така и на вземащите управленски решения, относно протичащите процеси и променящата се конюнктура в страната и света. Разработваните иконометрични модели отразяват националната специфика при проектиране и изчисляване на важни показатели за развитието на основни сектори в земеделието на България.

От средата на 2016 г. до 2019 г. дейността на CAPA е подкрепена с нов проект от Фондация „Америка за България“ - „Укрепване на аналитичния капацитет на Центъра за икономически анализи на селското стопанство към Института по аграрна икономика“. Основният акцент през този период е доразвиване на иконометричното моделиране на българското земеделие и разработване на модели за изготвяне на пазарни прогнози.

Нашата цел е да предложим по-задълбочени, релевантни и количествено изразени анализи, осигуряващи обективност и достъп до резултати и информация. Екипът на CAPA ще разработи различни сценарии, които ще бъдат тествани в моделите. Това ще помогне да бъдат разкрити проблемите, пътищата за тяхното решаване и ще даде възможност за сравняване на политиките. Решенията остават в ръцете на управляващите институции и другите заинтересовани страни.


доц. Божидар Иванов- Ръководител доц. Божидар Иванов- Ръководител 
Божидар Иванов е доцент в Институт по аграрна икономика и ръководител на САРА. Той работи по въпросите свързани с аграрните пазари, аграрната политика и устойчивото развитие. В САРА отговаря за разработването и поддържането на изградената система от модели в обхванатите от Центъра сектори на земеделието. Той има Магистърска степен по аграрна икономика от Университета за национално и световно стопанство – София. Между 2001 – 2004 година, Божидар Иванов прави докторантура в сферата на фермерския мениджмънт в Университета Кюшу – Япония, където придобива Докторска степен в областта на „Аграрните науки”. През 2012 година, той е специализант по програма „Борлог” на Американския Департамент по земеделие – USDA, където се обучава в Университета Мисури и Икономическия изследователския институт (ERS) към USDA в областта на проектното моделиране. 

Васил Стойчев – Анализатор Васил Стойчев – Анализатор 
Васил Стойчев работи в Институт по аграрна икономика от 2013 година, кандидат аспирант с тема посветена на конкурентоспособността на млечното говедовъдство. В екипа на CAPA е анализатор, работата му е свързана с модел „Мляко“. В Центъра специализира в провеждане на факторни анализи в областта на земеделието и аграрната политика и в извършване на оценки на влиянието, състоянието и развитието. Той поема голяма част от работата свързана с организация на публичната дейност на САРА. Участвал е в български и международни научни конференции и семинари. През 2015 г. е взел участие в триседмичен семинар на тема „Маркетинг и мениджмънт на развиващите се страни“, организиран от Аграрен университет, Пекин. Основните му изследователски интереси са в областта на млечното животновъдство, млечната верига и аграрната политика.  

д-р Даниела Димитрова - Анализатор д-р Даниела Димитрова - Анализатор 
Даниела Димитрова е в САРА от 2017 г. Придобива докторска степен по през 2015 г. в Института по аграрна икономика, свързана с изследване конкурентоспособността на производството на десертно грозде. В екипа на САРА е анализатор, ангажирана основно с разработването на изследвания в сектор „Месо”. Работи по подготовката на ежемесечните бюлетини и годишните доклади на Центъра. Подпомага реализацията на изследователски задачи, свързани с разработване на сценарии за развитие на отделни отрасли от земеделието и оценка на влиянието на различни фактори върху селскостопанското производство. Участвала е в редица национални и международни конференции, семинари и открити дни. Нейните научни интереси са свързани с проблемите на конкурентоспособността на аграрните продукти, устойчивото развитие на земеделието и аграрната политика. 

Д-р Емилия Соколова – Анализатор (афилииран) Д-р Емилия Соколова – Анализатор (афилииран) 
Емилия Соколова притежава докторска степен по Икономика и управление на селското стопанство. От 2011 година работи в Институт по аграрна икономика, София (ИАИ). В САРА е от самото начало, но от края на 2017 г. започва работа в Министерство на земеделието и храните и остава като афилииран анализатор към САРА. Основно помага в провеждане на изследванията в областта на сектор „Месо” и в изготвянето на различните доклади и бюлетини. Бива ангажирана с изследвания извършвани от САРА, свързани с анализ на въздействие на политиката. Емилия Соколова е специализирала по стипендиантска програма „Норман Бурлог“ в Университета на Мисури, САЩ през 2014 г. През 2016 година взема участие в триседмичен семинар на тема „Развитие на селските райони и борба с бедността в развиващите се страни“, организиран от „Международния център за борба с бедността в Китай“ (IPRCC), Китай. 

Атанаска Джоджова – Експерт Атанаска Джоджова – Експерт 
Атанаска Джоджова (магистър по аграрна икономика, УНСС) е гл. експерт в Института по аграрна икономика, където работи повече от 30 години. Преди това има опит в областта на финансите, цените и ценообразуването в селското стопанство. В ИАИ работи по научно-информационно и технологично обслужване на научни проекти, по създаване на вариантни модули за установяване на ресурсоразходи в земеделието и др. Участва в създаване на база данни със счетоводна и друга информация на земеделските стопанствата, синтетични показатели за разходи и резултати за основни култури. Подпомага екипа на САРА чрез събиране и обработка на статистическа информация на различни класификационни нива и разрези, поддържане на база данни от основни икономически показатели за страната и селското стопанство, оперативна обработка на масиви от информация, прилагане на различни методи на обработка на данни и получаване на резултати, необходими за обосновка на научни анализи и прогнози в областта на селското стопанство. Техническо обслужване на научно-приложни форуми по САРА, подпомага изготвянето на отчети, предпечат, презентации и други материали. 

Кремена Горчева-Пацева – Експерт Кремена Горчева-Пацева – Експерт 
Кремена Горчева (магистър, СУ „Климент Охридски“) работи в Института по аграрна икономика като ст. експерт повече от 30 години. Поддържа постоянна база данни от основни статистически показатели в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, обработка на информация от краткосрочната и структурната бизнес статистика. Подпомага екипа на САРА чрез обработка на масиви от информация и прилагане на различни методи на обработка на данните, необходими за обосновка на анализите в селското стопанство. През 2017 година участва в двуседмичен международен семинар „The Belt and Road” в Шанхай, Китай, организиран от Шанхайския Джао Тонг Университет (SJTU) на тема „Провежданата аграрна политика за устойчиво земеделие и безопастност на храните в Китай“.