Презентации и доклади от ІV САРА Обзорен Форум 2017 Година

ІV САРА Форум се проведе на 1 ноември, 2017 г., като успя да събере голяма част от представителите на водещите браншови съюзи и обединения в българскот земеделие, заедно с представители на МЗХГ, експерти от научните и изследователски среди и медиите. Специален гост и приветствие на събитието направи г-жа Десислава Тальокова - Изпълнителен директор на Фондация "Америка за България".


Работата бе осъществена в три работни панела, като докладите на българските и чуждестранните лектори са на разположение на тази страница. В направената дискусия се стигна до някои важни изводи и се отправиха различни конструктивни послания. Основното пожелание на присъстващите бе всички изводи, заключения и препоръки родени в анализите и в обсъжданията на този Форум и в други подобни на него, да се превръщат в конкретни действия и да намират практическо приложение и реализация. Това ще бъде и една от целите на САРА в бъдеще.

ІV Обзорен Форум 2017 - Развитие на Земеделието и Тенденции на Стоковите Пазари

ІІІ Обзорен научно-приложен форум

Успешно проведен научно-приложен форум на Селскостопанска Академия на тема "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари".

Стартира сътрудничество между Центъра за икономически изследвания в селското стопанство - САРА и Националната овцевъдна асоциация - НОА

САРА и НОА започват сътрудничество с реализация на проект "Подкрепа на действия за институционално укрепване и формулиране визия за развитие на овцевъдството в България" на НОА, подкрепен от Фондация "Америка за България".

Обзорен форум CAPA 2016

За трета поредна година Центърът за икономически изследвания в селското стопанство - CAPA ще организира Обзорен форум на тема "Тенденции и перспективи пред българското земеделие на световните пазари"