ІV Обзорен Форум 2017 - Развитие на Земеделието и Тенденции на Стоковите Пазари

ІІІ Обзорен научно-приложен форум

Успешно проведен научно-приложен форум на Селскостопанска Академия на тема "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари".

Стартира сътрудничество между Центъра за икономически изследвания в селското стопанство - САРА и Националната овцевъдна асоциация - НОА

САРА и НОА започват сътрудничество с реализация на проект "Подкрепа на действия за институционално укрепване и формулиране визия за развитие на овцевъдството в България" на НОА, подкрепен от Фондация "Америка за България".

Обзорен форум CAPA 2016

За трета поредна година Центърът за икономически изследвания в селското стопанство - CAPA ще организира Обзорен форум на тема "Тенденции и перспективи пред българското земеделие на световните пазари"

Международен научен форум „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието”

Селското стопанство е традиционен и приоритетен отрасъл в икономиката на България, като постигането на устойчиво селскостопанско развитие и повишаване на конкурентоспособността в рамките на ЕС и в световен мащаб са сред основните цели на аграрната ни политика.

Форумът цели да даде възможност за представяне на анализи и резултати, свързани с възможностите и перспективите за развитие на българското и световно земеделие, което е от ключово значение за подпомагане вземането на решения, както от производители и браншови организации, така също и от вземащи решения публични институции.

Достъпът до информация и притежаването на знания за състоянието и очакванията за развитие на пазарите, цените, тенденциите, които протичат, са необходими при планирането на земеделската дейност и дават възможност за предварителна реакция от страна на производителите. Предвижданията, които се правят по проекта САРА могат да се използват от вземащите решения за проиграване на различни сценарии, включващи сравняване на резултати от прилагането на различни политики, настъпване на различни събития на пазарите и в заобикалящата среда.

В тази връзка организираният научен форум цели:

    1. Представяне на средносрочни и дългосрочни перспективи за развитието на българското и световното селско стопанство.
     2. Трансфер на научни знания и опит при осъществяването на предвиждания за развитието на селското стопанство и търговията със земеделски продукти в страни от ЕС, сред които: България, САЩ, Ирландия, Франция, Холандия и Китай.
     3. Разкриване на възможностите за развитието на българското земеделие през новия програмен период.